adfv3

I forbindelse med visse former for erhverv, der kræver at man betjener sig at et motordrevent befordringsmiddel, stilles der visse uomgængelige krav henholdvis fremvisning af gyldig certifikation. For et postbud, der skal befordre sig af en stor varevogn, er det fornødent at være i besiddelse af et almindeligt kørekort. For dem der kører lastbil, derimod, er der et strengere krav, der gør sig gældende, uagtet køretøjet rent faktisk kan betjenes uden nævneværdige vanskeligheder af en kørevant person. Vi skal her fokusere kort på dette krav, navnlig det særskilte kørekort til lastbiler, og hvad fordelen kan være ved at ervherve sig et sådant.

De forskellige varianter af kørekort, deres muligheder og begrænsninger

I forbindelse med færdsel i trafikken ved hjælp af fartøjer, der er motordrevne, findes der meget klart optegnede juridiske linjer, der definerer hvad ét eller flere forskellige kørekort kan anvendes til. Det tidligst tilgængelige af alle disse, er dét, der går under betegnelsen AM – i stor eller lille variant – der også kan beskrives som et henholdsvis stort eller lille kørekort til knallert. Sidstnævnte kan i øvrigt betjenes uden krav om gyldig kørekort, når personen har passeret de 18 år.

Kørekort til passagérbiler er den mest gængse, af alle de tilgængelige kørekorttyper, der kan erhverves. Denne kørekorttype, der officielt betegnes som et B- kørekort, giver anledning til brug af alle de forskellige biltyper, der ikke overstiger en vis vægtklasse, navnlig dén, der finder sin maksimumvægt ved 3500 kg. Betjener man et køretøj, der befinder sig i en vægtklasse over denne grænse, er det én påkrævet at erhverve sig et B+ kørekort, der undertiden også forbindes med dét at kunne betjene et vogntog. Dette er grundet den ofte tunge vægt, der er  forbundet med de forskellige former for påhæng, ofte diverse trailere, der trækkes af bilen.

Fordelen ved de almindelige kørekorttyper, der retter sig til personbiler i alle afskygninger, er den forholdsvis lave omkostning og indlæringstid, som er forbundet hermed. Bevæger man sig dog længere op i vægtklassen af de forskellige motordrevne køretøjer, åbner der sig et væld af muligheder i forbindelse med transport. Dette dog tillige forbundet med tilsvarende krav, som det er én påbudt at efterleve.

Lastbilkørekort og betjening af større motordrevne køretøjer

Et lastbilkørekort er, ligesom øvrige typer af kørekort, betegnet efter vægtklasse, og rubriceres under den samlede kategori ’C’. Et kørekort til dét, der betegnes som en lille lastbil, dvs. med en totalvægt på 7500 kg. er klassificeret som et C1 kørekort. En rumlig maksimalbestemmelse er også forbundet hermed, der sætter et grænse ved i alt 9 siddepladser, inklusiv bilens fører. Herefter følger de øvrige betegnelser for større kørekorttyper: C, for en stor lastbil (over 7500 kg.), D1, for en lille bus (der maksimalt må kunne rumme 16 siddepladser) og D, for en stor bus.

Kørekort

Kursusindholdet for et  lastbilkørekort indebærer blandt andet følgende aktiviteter ud over generel teoriundervisning og konkrete kørselsforløb: en indføring i ruteplanlægning; dataundervisning; kurser i kørestilling (ergonomi); et grundlæggende førstehjælpskursus; et forløb i forskellige former for brændselsbesparende, miljøvenlig kørsel; et konflikthåndteringskursus, involverende undervisning i interaktion med kunder der kan virke generende og hæmmende for chaufføren; lastssikring, indeholdende teori og praktisk erfaring med forskellige former for last, og deres rette håndtering. Den teoretiske prøve til erhvervelse af et lastbilkørekort vil blandt andet involvere nogle af disse forløb, mens den praktiske prøve ikke blot udspiller sig på landevejene, men også i henhold til lastbilens indretning og officielle bestemmelser, som det påkræves én at kunne redegøre for. Lastbilkørekortet vil herefter gøre det én muligt at betjene sig af alle former for køretøjer, der indebærer de bestemmelser som der blev redegjort for ovenfor. Mange forskellige erhverv, involverende godsfragt i større mængder, er ofte dér hvor personer med lastbilkørekort er efterspurgte. I samme ombæring er det nærliggende at påpege den beslægtede teori og praksis, der hersker mellem kørekort af arten C til D. Ved erhvervelse af den ene eller anden type, vil vanskelighederne ved på sigt at være indehaver af begge typer, drastisk formindskes.